FORENINGEN
Foreningens adresse:
 Kajakbumserne
 v/ Jes Wested
 Spættevej 2
 9560 Hadsund
Foreningens konto:
 9200 3700097896
Mobile Pay:
 30110563
Formand
Jes Wested
Spættevej 2
9560 Hadsund

Tlf: 98573851
Mobil: 22480855
Mail: jeswested@gmail.com
Kasserer
Kaja Jeppesen
Præstegårdsvej 6, Als
9560 Hadsund

Mobil: 30110563
Mail: kaja_jeppesen@mail.dk
Webmaster
Finn Slotø Thomassen
Wingesvej 91
8920 Randers NV

Mobil: 27528043
Mail: slotoe@kabelmail.dk
FORMÅL
Kajakroere omkring Mariager Fjord gik den 29. Oktober 2001, sammen om at danne en uafhængig havkajak forening. Vi kunne hurtigt enes om navnet "KAJAKBUMSERNE" - det var måske for at komme bemærkninger til et eventuelt gruppebillede i forkøbet.

Formålet var, at få nogle at følges med på ture og til træf.
Ud over ture, regner vi med at mødes en gang om måneden i vinterhalvåret til aktivitetsaftener, hvor forskellige emner tages op såsom; navigation, primitiv madlavning, sikkerhed, grejfremstilling og meget andet.

Samtidig med at vi får fat i kajakroere, som måske ellers har holdt sig for sig selv, og dermed ikke fået den løbende information om miljø- og sejladsregulativer m.m., kan vi tilbyde en måske tiltrængt sikkerhedsmæssig afpudsning.

Da foreningen hverken skal eje lokaler eller kajakker, og formidlingen af informationer primært skal ske via internettet, kan udgifterne holdes meget lavt. Til gengæld vil vi ikke kunne tilbyde at oplære nybegyndere, men vil i stedet henvise til de eksisterende klubber og foreninger som har egentlige begynderkurser. - Vi vil dog selvfølgelig træne i vore egne færdigheder, og kan give råd og vejledning.

Vi færdes primært i egne havkajakker, men hvor forholdene er til det, vil andre kajaktyper kunne deltage.

Foreningen lægger stor vægt på, at vi ikke er en konkurrent til de eksisterende ro- og kajakklubber, men tilbyder aktiviteter, som henvender sig til dem der ellers ikke får så mange tilbud. Derfor opfordrer vi vore medlemmer til at bibeholde et eventuelt medlemskab i etablerede ro- og kajakklubber.

Det er vort ønske, med tiden, at være med til at skabe et landsdækkende netværk med tilbud og informationer, således at interesserede, via internettet, kan vælge mellem ture og arrangementer rundt om i landet, eller få nyttige informationer om hvad der rører sig på - og om - vort vand.
VEDTÆGTER
§ 1
Foreningens formål er at samle havkajakroere i det Nord-østlige Jylland, samt at arrangere fælles aktiviteter omkring havkajakroning. Foreningens navn er Kajakbumserne". Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord kommune.
§ 2
Foreningens officielle adresse er, hvor foreningens kartotek forefindes i Mariagerfjord kommunen.
§ 3
Bestyrelsen sørger for, at der afholdes et årligt Tingmøde. - Eventuelt i forbindelse med et træf. Tingmødet afholdes inden den 1.Juli og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal ske via hjemmesiden og evt. via e-mail. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte. Alle medlemmer har møde- og stemmeret.
§ 4
Dagsorden for tingmødet: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Evt. udvalgs beretninger. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før tingmødet. 6. Valg af bestyrelsesposter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
§ 5
På tingmødet vælges en bestyrelse, bestående af 3 medlemmer, som samler gode ideer, planlægger arrangementer, udsender mail og vedligeholder hjemmesiden, idet klubbens info sker elektronisk. Bestyrelsen kan uddelegere arbejde, med henblik på at finde kontaktpersoner som turarrangører, eller anden aktivitet.
§ 6
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at formanden vælges på lige år, de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted.
§ 7
Ekstraordinært tingmøde kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 20 % af medlemmerne ønsker det.
§ 8
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand. I økonomiske spørgsmål tillige med kasserer. Bestyrelsen kan uddelegere fuldmagt til at forhandle på foreningens vegne i enkeltforhold.
§ 9
Forenings kontingent: Der betales et engangsbeløb ved indmeldelse, (for tiden 100 kr.) hvilket så skal være livslangt. Der er dog mulighed for at bestyrelsen kan opfordre til et supplerende beløb.
§ 10
For at blive medlem forudsættes at man accepterer en venteliste. Foreningen påtager sig ikke at lave en egentlig "ro-skole", men der er mulighed for, i begrænset omfang, at få en oplæring, hvilket foregår fra "mand til mand", altså fra en erfaren, til en urutineret.
§ 11
Det enkelte medlem skal selv være i besiddelse af, eller have adgang til havkajak og udstyr, idet foreningen ikke vil eje havkajakker eller andet udstyr.
§ 12
Foreningen forpligter sig ikke til anden information end den bestyrelsen udsender på hjemmeside, samt eventuelle e-mails. Medlemmer uden Internet kan via telefonen få opgivet kontaktpersoner og arrangementer.
§ 13
Alle deltager i arrangementerne på eget ansvar, idet man deltager efter princippet "ro efter evne", det forudsættes at der ikke forekommer nogen form for gruppe ræs eller pres.
§ 14
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Udelukkelsen kan ankes på næstfølgende tingmøde, og afgørelsen dér skal respekteres.
§ 15
Ændringer til vedtægterne kan kun finde sted på tingmødet, og skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
§ 16
Ved en eventuel opløsning af klubben, tilfalder tilbagebleven kapital Det Grønlandske museum, med henblik på at hjælpe med bevarelse af kajakken.
Vedtaget på tingmødet 30. maj 2009